"Закон за задълженията и договорите VI/2021 - Сборник нормативни актове - предстоящо" от | Електронна книжарница Booklover

Закон за задълженията и договорите VI/2021 - Сборник нормативни актове - предстоящо

Категория
Издателство
Година на публикуване
2021
ISBN
9789542835905
Брой страници
84
Корица
Мека корица
Тегло
250 g


Съдържание:

ОБЩА ЧАСТ
..........................................................................9  • I. Основни правила................................................................9

  • II. Източници на задълженията...........................................9
   1. Актове за планиране и регулиране на народното стопанство ...................................................9
   2. Договори........................................................................10
   3. Едностранни волеизявления........................................18
   4. Непозволено увреждане...............................................18
   5. Неоснователно обогатяване.........................................19
   6. Водене чужда работа без пълномощие.......................20

  • III. Действия на задълженията..........................................21
   1. Изпълнение ...................................................................21
   2. Неизпълнение ...............................................................24
   3. Забава на кредитора .....................................................28

  • IV. Прехвърляне на вземания и задължения ..................29

  • V. Погасяване на задълженията ........................................31
   1. Прихващане, подновяване и опрощаване ..................31
   2. Погасителна давност....................................................32

  • VI. Особени видове задължения........................................34
   1. Солидарни задължения................................................34
   2. Неделими задължения..................................................36
   3. Задължения с право на избор ......................................36

  • VII. Обезпечение на вземанията .......................................37
   1. Общи правила ...............................................................37
   2. Привилегия ...................................................................38
   3. Поръчителство..............................................................40
   4. Залог и ипотека.............................................................426ОСОБЕНА ЧАСТ.................................................................50  • I. Продажба............................................................................50
   1. Общи правила ...............................................................50
   2. Задължения на продавача ............................................51
   3. Задължения на купувача ..............................................54
   4. Особени правила за някои продажби..........................54

  • II. Замяна ...............................................................................57

  • III. Дарения ...........................................................................57

  • IV. Наем на вещи..................................................................58

  • V. Заем.....................................................................................61

  • VI. Заем за послужване .......................................................62

  • VII. Влог.................................................................................63

  • VIII. Договор за изработка .................................................64

  • IX. Издателски договор, договор за публично изнасяне и договор за сценарио .................67

  • X. Договор за поръчка.........................................................67

  • XI. Комисионен договор......................................................69

  • XII. Спедиционен договор ..................................................70

  • XIII. Договор за превоз........................................................70

  • XIV. Договор за застраховка...............................................70

  • XV. Дружество.......................................................................70

  • XVI. Спогодба .......................................................................72

  • XVII. Публично обещание за награда ..............................72

  • XVIII. Запис на заповед, менителница и чек..................73
   1. Запис на заповед ...........................................................73
   2. Менителница.................................................................73
   3. Общи разпоредби .........................................................73
   4. Чек..................................................................................737ЧАСТ ТРЕТА  • ПРИЛОЖИМО ПРАВО КЪМ ДОГОВОРИ С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ....................................74

  • ИЗМЕНЕНИЯ НА ДРУГИ ЗАКОНИ...............................74

  • I. По Закона за гражданското съдопроизводство...........74

  • II. По Закона за привилегиите и ипотеките....................75

  • Преходни правила ..................................................................76

  • Заключителни разпоредби.....................................................77

  • Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнениена Търговския закон .........................................................77

  • Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за частните съдебни изпълнители...............77

  • Преходни и Заключителни разпоредбикъм Закона за концесиите ................................................77

  • Преходни и Заключителни разпоредби към Гражданския процесуален кодекс ...........................77

  • Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс .............................78

  • Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за концесиите ................................................79

  • Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за допълнение на Закона за задълженията и договорите ........................................79

  • Релевантни актовеот Европейското законодателство...................................8


Най-нови книги